ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4133/UBND-ĐT
Về triển khai thi hành Luật Đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở - ngành;
- Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao;
- Ban quản lý Khu Nam;
- Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
- Ban qun lý Khu đô thị Tây Bắc;
- Ủy ban nhân dân 24 Quận - huyện.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật đầu tư)đã được Quốc khóaVIII thông qua tạikỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1tháng 7 năm 2015;

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảoNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Trong thời gianNghị định nêu trên chưa được banhành, ngày 30 tháng 6 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN 4332/BKHĐT-ĐTNN và 4366/BKHĐT-PC hướng dẫn triển khai thi hànhmột số nội dung Luật đầu tư về:

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

- Thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

- Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổchức kinh tế

- Hướng dẫn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

- Hướng dẫn xử lý đối với dự án đang thực hiệncủa nhà đầu tư trong nước

- Biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư, mã số dự án

- Hướng dẫn giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tưcó hiệu lực thi hành

- Hướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầutư ra nước ngoài

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sởngành và Ủy bannhân dân 24 Quận - huyệnnghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn các nhà đầu tư và tổ chức,cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh và hoạt động đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo đúng quy định tại Luật đầutư và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN4332 /BKHĐT-ĐTNN và 4366/BKHĐT-PC ngày 30 tháng 6 năm 2015; kịp thời đề xuất khicó khó khăn vướng mắc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thưng trực Thành ủy “để báo cáo”;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng nghiên cứu - tổng hợp;
- Phòng ĐT;
- Lưu:VT, (ĐT/HN) 65
Sao y đính kèm văn bản:
4326/BKHĐT-ĐTNN
4332/BKHĐT-ĐTNN
4366/BKHĐT-PC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm