BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4134/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu xỉ than, tro bay

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1126/HQQN-NV ngày06/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị hướng dẫn việc xuấtkhẩu xỉ than, tro bay của nhà máy nhiệt điện sang Trung Quốc tại Khu chuyển tảiVạn Gia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xỉ than, tro bay:

Việc xuất hàng xỉ than, tro bay thựchiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủquy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Về thủ tục hải quan: Chứng từ hồ sơxuất khẩu lô hàng thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, không được đặt ra yêu cầu nộpthêm các chứng từ không có trong quy định;

Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩulô hàng phải kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa theo hướng dẫn tại Điểm III Mục 1Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; chủ độngtriển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ, tránhnhững trường hợp doanh nghiệp gian lận khai hải quan là xuất khẩu xỉ than, trobay nhưng thực xuất khẩu là than. Lưu ý, Bộ Công thương có công văn số 4661/BCT-CNNg ngày 03/6/2008 tạm dừng xuất khẩu nguồn than tận thu từ xỉ than,tro bay của nhà máy nhiệt điện.

2. Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Khu chuyển tải Vạn Gia:

Do đặc thù tại Vạn Gia là Khu chuyểntải được phép làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu nên cần có biện pháp quản lýchặt chẽ. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động nghiêncứu, đề xuất quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuriêng cho Khu chuyển tải Vạn Gia, báo cáo Tổng cục xem xét ban hành trong tháng9/2008./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu