BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4135/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng khu BTTN Sông Thanh để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 4

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8675/VPCP-KTTHngày 30/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về đề nghị xinchuyển mục đích sử dụng đất Lâm nghiệp để xây dựng Công trình thủy điện SôngBung 4 tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến nhưsau:

Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanhđược thành lập theo Quyết định số 348/QĐ-UB ngày 31/10/2000 và Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo quy địnhtại Điều 28 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, thẩm quyền quyết định việcchuyển mục đích toàn bộ hoặc một phần khu rừng này do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam quyết định. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đượcthực hiện theo Điều 29 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chínhphủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, do diện tích đề nghịchuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình Thủy điện Sông Bung 4là 128,507 ha rừng đặc dụng, theo Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010nên công trình Thủy điện Sông Bung 4 thuộc diện công trình quan trọng quốc gia,phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TN và MT;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị