BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4136/BNN-TCTL
V/v đề nghị cho phép dự trữ thuốc xử lý nguồn nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8866/VPCP-KTTHngày 07/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị cho phép dự trữ thuốcxử lý nguồn nước của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Bộ Nôngnghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Ban Chỉ đạophòng, chống lụt bão Trung ương tại văn bản số 91/PCLBTW ngày 29/11/2010.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Y tế;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học