công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 4136/TC /TCT NGÀY 29 THÁNG 4NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ CHO MẶT HÀNGTHIẾT BỊ PHUN TƯỚI
VÀ THIẾT BỊ PHUN RỬA THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi : - Tổng cục Hải quan,

- Công ty TNHH Thiên Hoà An

- Công ty thương mại và dịch vụThành Long.

Trả lời công văn số 4215/TCHQ-KTTT ngày 21-9-2001 của Tổng cục Hải quan, công văn số 20- 01/CV ngày27-12-2001 của Công ty thương mại và dịch vụ Thành Long về việc phân loại mã số cho mặt hàng thiết bị phun rửa cao áp,công văn số 66/CV ngày 26/12/2001 của Công ty TNHH Thiên Hoà An về việc phânloại mã số cho mặt hàng thiết bị phuntưới, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11-12-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Danh mụcsửa đổi bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18-12-2001 củaBộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Biểu thuế xuất khẩuBiểu nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7-4-1999 của Bộ Tàichính;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quantại công văn số 141/TCHQ-KTTT ngày 19-3-2002, của Tổng cục thống kê tại côngvăn số 232 TCTK/TMGC ngày 17-4-2002, của Bộ Công nghiệp tại công văn số 796CV/TCKT ngày 7-3-2002 về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàngthiết bị phun rửa cao áp và thiết bị phun tưới; thì: mặt hàng thiết bị phun rửacao áp và thiết bị phun tưới (trừ thiết bị phun thuốc trừ sâu điều khiển bằngtay) được phân loại theo nguyên tắc:

- Nếu các bộ phận chức năng (gồm động cơ, bơm, phun) đượccấu tạo trong một vỏ hộp hoàn chỉnh, các bộ phận tạo thành một tổng thể khôngtách rời, thì thuộc mã số 8424.81.90 "loại khác" hoặc mã số 8424.89.90 "loạikhác".

- Nếu các bộ phận chức năng (gồm động cơ, bơm, phun) đượccấu tạo theo nguyên tắc: bộ phận bơm đồng thời thực hiện chức năng phun và làmột tổng thể không tách rời, bộ phận này được nối với động cơ bằng bộ phậntruyền (ví dụ: nối bằng dây cu-roa hoặc cáp), thì: động cơ được phân loại riêng(động cơ xăng thuộc nhóm 8407, động cơ diezel thuộc nhóm 8408, động cơ điệnthuộc nhóm 8501), bộ phận bơm đồng thời thực hiện chức năng phun thuộc nhóm8424, mã số 84248190 "loại khác" hoặc mã số 84248900 "loại khác".

- Nếu các bộ phận chức năng (gồm động cơ, bơm, phun) là cácbộ phận độc lập rời nhau, mỗi bộ phận thực hiện một chức năng riêng, các bộ phận này được nối với nhau bằng bộ phậntruyền (ví dụ động cơ được nối với bơm phun bằng dây cu-roa hoặc cáp, bơm đượcnối với thiết bị phun bằng dây cu-roa hoặc cáp); thì động cơ xăng thuộc nhóm8407, động cơ diezel thuộc nhóm 8424, mã số 84248190 "loại khác" hoặc mã số84248900 "loại khác".

Bộ Tài chính trả lời để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiệnthống nhất, Công ty thương mại và dịch vụ Thành Long, Công ty TNHH Thiên Hoà Anliên hệ với cơ quan hải quan để được giải quyết cụ thể.