BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc các Dự án ODA

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

Phúc đáp công văn số 772/DALN-FLITCH ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệpđề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô từ 6-8 chỗ ngồiphục vụ hoạt động của dự án FLITCH. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

Ngày 27 tháng 12 năm 2011, Bộ CôngThương có công văn số 11967/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chỉ đạo thựchiện theo nội dung: các lô hàng xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, chưaqua sử dụng nhập khẩu phục vụ các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lývà sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, được làm thủ tục nhập khẩu theoquy định không phải áp dụng quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để BanQuản lý các dự án Lâm nghiệp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, tungdov.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh