BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/BTC-TCHQ
V/v nộp bổ sung C/O cho mẫu D

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics.
(Lô A1, Đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, Long An)

Trả lời công văn số 01-CV/LSL/2013ngày 20/2/2013 của Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics về vướng mắc liên quan đếnnộp bổ sung 10 C/O mẫu D cho các lô hàng Panel Polyurethane nhập khẩu, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 13,Quyết định số 19/2008/QĐ-BTM ngày 24/7/2008 ban hành quy chế cấp giấy chứngnhận xuất xứ hàng hóa mẫu D để được hưởng các ưu đãi theo CEPT và Thông tư số 12/2009/TT-BCTngày 22/5/2009 thực hiện các quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA,trên cơ sở xem xét nguyên nhân của việc không nộp hoặc đề nghị chậm nộp C/O tạithời điểm đăng ký tờ khai, Bộ Tài chính chấp nhận đề nghị được nộp bổ sung C/Omẫu D của Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics.

2. Công ty cần rút kinh nghiệm trongviệc lưu trữ chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan, đảm bảo việc xuất trình,nộp cho cơ quan hải quan theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hảiquan tỉnh Long An để được kiểm tra, tính toán lại mức thuế suất phải nộp theoquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Long An;
- Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn