BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4139/BGTVT-KCHT
V/v: Đấu nối tạm thời CHXD vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phúc đáp đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trịtại văn bản số 1228/UBND-CN ngày 19/05/2009 về việc thoả thuận điểm đấu nối cửahàng xăng dầu tại Km6+950 Quốc lộ 9 (tuyến tránh Bắc thị xã Đông Hà) và trên cơsở báo cáo số 2350/CĐBVN-GT ngày 17/06/2009 của cục trưởng Cục Đường bộ ViệtNam về việc đấu nối cửa hàng xăng dầu vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàntỉnh Quảng Trị.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đấunối tạm thời Cửa hàng xăng dầu Thành Minh với QL.9 đoạn tuyến tránh bắc Đông Hàtại vị trí cách ngã tư Sòng 6,95 Km phía trái hướng tuyến Ngã tư Sòng đi đườngHồ Chí Minh (do đoạn tuyến này chưa cắm cột lý trình), việc đấu nối tạm thờichỉ trong 12 tháng và gia hạn tối đa không quá 24 tháng.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối đường ravào Cửa hàng xăng dầu; có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông trênđoạn đấu nối; đồng thời phải đảm bảo chiều rộng toàn bộ nền và mặt đường ra vàoCửa hàng xăng dầu không được vượt quá 9m (gồm cả đường ra và đường vào); khôngđược san lấp trong phạm vi hành lang đường bộ (ngoại trừ trong phạm vi đường ravào Cửa hàng xăng dầu), đồng thời phải có biện pháp đảm bảo thoát nước dọc.

3. Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm antoàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đườngbộ như trước khi mở điểm đấu nối do Chủ dự án chi trả và không được bồi hoànkhi Nhà nước thu hồi đất hành lang.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kếkỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụthể các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông và các vấn đề có liên quan; cấpphép thi công (sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóng điểm đấu nối tạmthời) và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN (để thực hiện);
- Khu Quản lý đường bộ IV;
- Sở GTVT tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Mạnh Hùng