BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 413TCT/ĐTNN
V/v: Thuế GTGT hàng XK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

Kínhgửi: Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam

Trả lời công văn số 126/CV ngày24/01/2005 của Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam về xác định doanh thu đểáp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% đối với hàng hóa gia côngxuất khẩu trong thời gian năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục II,Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫnthi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp thì: đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu vềgia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phíkhác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuếđược xác định khi bên nhận gia công đã viết hóa đơn, đồng thời với việc chuyểntrả hàng hóa đã gia công cho bên đưa gia công.

Xét thực tế trường hợp của Công tyQuốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam việc điều chỉnh doanh thu gia công (giá giacông) không phát sinh chi phí, không ảnh hưởng đến thuế GTGT đầu vào và phù hợpvới biến động trong nền kinh tế thị trường, vì vậy Công ty được áp dụng thuếsuất thuế GTGT là 0% đối với doanh thu điều chỉnh (giá gia công đã điều chỉnh)năm 2003.

Về thủ tục hồ sơ thực hiện theođúng quy định, ngoài ra Công ty phải có Biên bản thỏa thuận với phía nước ngoàivề việc điều chỉnh đơn giá gia công. Cục thuế tỉnh Hải Dương phải tiến hànhkiểm tra tính chính xác của hồ sơ.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty đượcbiết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Hải Dương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến