TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Bình Dương

Ngày 13/5/2013, Malaysia có thưphản ánh về việc hải quan Việt Nam từ chối 10 C/O mẫu D và E do Malaysia pháthành vì lý do liên quan đến chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O củaMalaysia đã có thư xác nhận việc cấp 10 C/O nêu trên và chữ ký trên C/O là củacác Ông (bà) Nor Hasli Abdullah, Nur Ayunni Arif, Nor Hazlin Hairani BintiMuhamad Nor, Anuar Safian, Kamariah Abdul Rahman(đã được Tổng cục Hải quanthông báo tại công văn số 623/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013 gửi Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố).

Đề nghị các đơn vị tiến hành kiểmtra, xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Cục Giám sát quản lý về hảiquan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm theo 04 C/O mẫu E và 6 C/Omẫu D).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty T&I (để biết);
(Đ/c: 100/10 Đồng An 2, Q. Thuận An, Bình Dương)
- Công ty Wipro Unza Việt Nam (để biết);
(Đ/c: 7 VSIP, đường 4, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương);
- Công ty Henkel Việt Nam (để biết)
(Đ/c: Lô G1, KCN Việt Hương, Bình Dương);
- Công ty Saigon Technologies (để biết)
(Đ/c: 30 Phan Chu Trinh, P.2, Q. Bình Thăng, TP Hồ Chí Minh);
- Công ty King group (để biết)
(Đ/c: KM 2087+550, đường 1A, làng Cái Tắc, Q. Châu Thành A, Hậu Giang)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn