TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: Hàng hóa chuyển cửa khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 2460/HQHCM-GSQL ngày 07/9/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị cho Doanh nghiệp được làm thủ tục tái xuất đối với mặt hàng điện thoại di động và một số mặt hàng khác nhập khẩu theo loại hình tạm nhập – tái xuất để sửa chữa, bảo hành; hàng nhập khẩu nhưng xuất bán sang nước thứ 3 qua cửa khẩu khác và được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài tạm nhập vào Việt Nam để sửa chữa, bảo hành: Hiện, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương (công văn số 4498/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2011). Khi có ý kiến của Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.
2. Đối với hàng hóa là điện thoại di động, mỹ phẩm, rượu, Doanh nghiệp đã nhập khẩu vào Việt Nam nhưng xuất bán sang nước thứ 3 qua cửa khẩu khác cửa khẩu nhập, thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, theo đó Doanh nghiệp được làm thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa đến cửa khẩu xuất.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
CỤC TRƯỞNG
Vũ Quang Vinh