TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 414/TCT-TS
V/v: Chính sách thu từ đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

Trả lời công văn số 641/CSHB-TCKT ngày 19/8/2005 của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình về chính sách thu tiền thuê đất đối với đất sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính xem xét đề nghị của Công ty về áp dụng chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, qua tình hình thực tế nêu trong hồ sơ Bộ Tài chính nhận thấy trường hợp của Công ty tương đối phổ biến, cần có hướng dẫn xử lý chung và Bộ Tài chính đã chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo để có hướng dẫn phù hợp với thực tế. Trong khi chưa có hướng dẫn, đề nghị Công ty tạm thời thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương