THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/TTCP-KHTCTH V/v đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày10/5/2012 của Thanh tra chính phủ về việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếunại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã tác động tích cực đến tình hình vàkết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm an ninh và trậttự xã hội. Đến cuối tháng 01/2013, 528 vụ việ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phứctạp, kéo dài đã được kiểm tra, rà soát. Đã có 301 vụ (chiếm 57%) được giảiquyết dứt điểm và thống nhất phương án giải quyết; trong đó 107 vụ việc (chiếm20,26%) đã được giải quyết dứt điểm. 194 vụ việc (chiếm 36,74%) đã thống nhấtphương án giải quyết. Đang kiểm tra và hoàn thiện thủ tục 227 vụ việc để giảiquyết dứt điểm (chiếm 43%). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các bước tiếp theo,nhất là việc thực hiện quy trình dứt điểm các vụ việc còn chậm.Một số địaphương thực hiện chưa đúng quy trình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.Việc theo dõi, tổng hợp số liệu và báo cáo công tác thực hiện Kế hoạch1130/KH-TTCP chưa đồng bộ, đầy đủ, kịp thời.

Để việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủvà Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ theo đúng tiến độ, đảm bảochất lượng, hiệu quả, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tụcđẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cầnphải được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì; bám sát Kế hoạch và hướngdẫn của Thanh tra Chính phủ để thực hiện, đảm bảo hết Quý I/2013 cơ bản dứt điểm528 vụ việc đã được rà soát. trong đó đặc biệt lưu ý những vụ việc khiếu nại vềđất đai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếptục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyếtkhiếu nại, tổ cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai,trong đó:

a, Đối với các vụ việc qua rà soát thấy vụ việc đã được giải quyết đúngpháp luật, đúng chính sách, có lý, có tình thì thực hiện đầy đủ các thủ tụctiếp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số: 2695/TTCP-VPngày 19/10/2012; 171/TTCP-VP ngày 18/01/2013 để ra thông báo chấm dứt thụ lý,giải quyết. Trường hợp công dân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn thì trong điềukiện cho phép của địa phương thống nhất biện pháp hỗ trợ để công dân ổn địnhcuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

b, Đối với các vụ việc qua ra soát thấy còn thiếu sót trong quá trình giảiquyết thì phải khẩn trương, quyết tâm giải quyết lại theo tinh thần mạnh dạnsửa sai, sau đó công khai kết quả giải quyết nhằm chấm dứt vụ việc.

c, Đối với các vụ việc qua rà soát đã thống nhất phải báo cáo xin ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động,tích cực tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết cácvụ việc khiếu nại, tổ cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tổng hợp tình hình, báocáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP về các cục theo dõi địa bàn thuộcThanh tra Chính phủ trước ngày 29/3/2012 (Thứ sáu).

3. Các cục theo dõi địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh đônđốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP báo cáo TổngThanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp) để báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong Quý I/2013, đề nghị các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh