VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9341/BNN-TCLN ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ phản ánh về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (gửi kèm bản chụp), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trong quá trình thm định Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, NNPTNT;
- UBND t
nh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TKBT;
-
Lưu: VT,NN(2),Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục