VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 414/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại văn bản số 84/BVHTTDL-VP ngày 10 tháng 01 năm 2008 và Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 48/UBND-VX3 ngày 07 tháng 01 năm2008 về việc xin phép tổ chức ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyênđán Mậu Tý 2008, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán,một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa,du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh tổ chức ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý2008 tại thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và thị xã Móng Cái.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoakhông sử dụng ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninhcó trách nhiệm tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toànvà tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (03). NTH 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản