BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
V/v: hướng dẫn rút hồ sơ ĐKXT vào đại học, cao đẳng năm 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc thí sinh được rút hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng 2 (NV2) hoặc nguyện vọng 3 (NV3) đã nộp để xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 như sau:
1. Trong thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT quy định, hàng ngày các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) cập nhật thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh vào máy tính bằng phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 (DH11) và công bố công khai trên Website của trường.
Thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh bao gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh; số báo danh; đối tượng; khu vực; điểm thi từng môn và tổng điểm 3 môn thi; số thứ tự hồ sơ; mã ngành ĐKXT; ngày nhận hồ sơ ĐKXT; ngày trả hồ sơ ĐKXT (nếu có).
2. Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu thời hạn nộp hồ sơ của mỗi đợt đăng ký xét tuyển được quy định trong lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011.
3. Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.
4. Lệ phí ĐKXT của thí sinh rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, do Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định và công bố công khai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Văn Ga

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?