BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4140/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ nguồn vốn Trung ương để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp các xã ngập lụt, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 1885/PCVB-VPCP ngày 24/11/2010 của Vănphòng Chính phủ về đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ xinhỗ trợ nguồn vốn Trung ương để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấpcác xã ngập lụt, huyện Đô Lương tại công văn số 7189/UBND .CN ngày 15/11/2010;về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủđã có Quyết định số 1962/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho tỉnh,thành phố thực hiện các dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùngbão, lũ giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 75 tỷ đồng kế hoạchngân sách nhà nước năm 2011 để triển khai thực hiện ngay trong năm 2010 cho 15danh mục dự án. Trước mắt, đề nghị quý UBND Tỉnh tập trung chỉ đạo và ưu tiênđầu tư những danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định nêutrên. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rà soát quy hoạch các dự án đườnggiao thông phục vụ tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong mùa mưa lũ; xácđịnh thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, tiếnhành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành, trong đó có dự án đầutư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp các xã ngập lụt, huyện Đô Lương.Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư (được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì) và các Bộ, ngành liênquan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các tỉnh theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 8173/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Vănphòng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo tới quý Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết và phối hợp thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học