BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4141/BHXH-CSYT
V/v thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Ngày 19/5/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Côngvăn số 1670/BHXH-CSYT về việc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cáccơ sở phục hồi chức năng (PHCN). Theo hướng dẫn, các dịch vụ kỹ thuật PHCN đượcquỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán khi được Bác sĩ, Y sỹ, Kỹ thuật viên, Điềudưỡng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh về PHCN chỉ định và thựchiện.

Theo Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/8/2014 củaPhiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014, lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề vàgiấy phép hoạt động cho các bệnh viện theo Nghị định số 87/2011/NĐ ngày27/9/2011 của Chính phủ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2015. Bộ Y tế đã cóCông văn số 5855/BYT-KCB ngày 28/8/2014 hướng dẫn nội dung nêu trên.

Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Ytế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi nội dung về điều kiện thanh toán dịch vụkỹ thuật PHCN theo chế độ BHYT tại Điểm 2 Công văn 1670/BHXH-CSYT cụ thể nhưsau:

“Các dịch vụ kỹ thuật PHCN được quỹ bảo hiểm y tếthanh toán khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Dịch vụ kỹ thuật PHCN được chỉ định bởi Bác sĩ; Ysỹ chuyên khoa PHCN được Giám đốc Sở Y tế ra quyết định cho phép khám, chữabệnh về PHCN tại các địa phương thiếu Bác sĩ chuyên khoa PHCN theo quy định tạiKhoản 2, Điều 4 Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế có chứngchỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về vật lý trị liệu - PHCN;

- Dịch vụ kỹ thuật PHCN được thực hiện bởi Bác sĩ,Y sỹ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo,bồi dưỡng về vật lý trị liệu - PHCN.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT vàThanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đatuyến khu vực phía Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên để giám định chặt chẽ, đảm bảothanh toán đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, KT, DVT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo