VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4142/VPCP-QHQT
V/v Các điều kiện vay mới đối với các khoản vay IDA của WB

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt nam (công văn số 133/TTr-MHNN ngày 14 tháng 6 năm 2011) về các điều kiệnvay mới đối với các khoản vay IDA của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng NguyễnTấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính phối hợp với Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiêncứu đánh giá các tác động của việc áp dụng các điều kiện vay IDA mới nêu tạivăn bản trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (kể cả tác động của việc trả nợvốn gốc nhanh trong trường hợp Việt Nam phải áp dụng điều khoản này) trong côngtác quản lý vay và trợ nợ nước ngoài của Việt Nam, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợpvới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan xây dựngphương án, chiến lược trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vaynước ngoài, trong đó có nguồn vốn vay IDA theo các điều kiện mới nói trên cũngnhư vay IBRD trong thời gian tới nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và quản lý nợquốc gia bền vững, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc