BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4143/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011.

Kính gửi: Các đơnvị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thựchiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xâydựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự tnngânsách nhà nước năm 2012; Căn cứ Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của BộTài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ triển khai xây dựng kếhoạch và dự toán ngân sách năm 2012 theo các nội dung sau:

I. Đánh giá thực hiện kế hoạchnăm 2010, ước thực hiện kế hoạch năm 2011:

1. Đánh giá thực hiện kếhoạch đào tạo năm 2010 và ước thực hiện năm 2011.

- Đánhgiá tình hình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đào tạo dự bị đại học, dân tộc nộitrú, năng khiếu... (bao gồm cả chỉ tiêu chính quy và chỉ tiêu vừa làm vừa học)năm 2010 và ước thực hiện năm 2011, các đơn vị cần chỉ ra mức độ thực hiện vàcác nguyên nhân vượt, đạt và không đạt chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao.

- Năm2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-BGDĐTngày 15/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vềviệc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyểnsinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyểnsinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Trên cơ sở cáctiêu chí về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, các đơn vị đánh giá các điềukiện về giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạocủa năm2010 và dự kiến thực hiện các điều kiện của năm 2011. Đối với đội ngũ giáoviên, giảng viên cần xem xét cả về số lượng, cơ cấu trình độ (giáo sư, phó giáosư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, đại học,...), các loại hình cán bộgiảng dạy (cơ hữu, thỉnh giảng). Đối với cơ sở vật chất, cần đánh giá đầy đủ vềtổng diện tích đất đai khuôn viên của nhà trường, trong đó phần diện tích đóđưa vào sử dụng; tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoahọc (giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm, thư viện ...).Phân tích đánh giá về thực trạng trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập vànghiên cứu khoa học của nhà trường năm 2010 và ước thực hiện năm 2011.

- Đánhgiá tình hình đào tạo theo địa chỉ, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tình hìnhtìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Đánhgiá tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nhàtrường đến năm 2020.

- Nêunhững thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo.

2. Đánh giá thực hiện dự toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 2011

2.1 Đánh giá thực hiện dựtoán thu phí, lệ phí.

Căn cứvào kết quả thu 6 tháng đầu năm, đánh giá ước thực hiện tổng số thu năm 2011 vàchi tiết theo từng khoản thu phí, lệ phí, thu hoạt động dịch vụ, thu sự nghiệpkhác...; nguồn thu thực tế so với dự toán được giao đầu năm (tăng, giảm, tỷ lệ%), số thu nộp ngân sách, số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quyđịnh (tỷ lệ % so với tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên).

- Sốkinh phí trích từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác để tạo nguồn cải cách tiềnlương.

- Kiếnnghị về chế độ chính sách thu và sử dụng phí, lệ phí, thu khác.

2.2. Đánh giá thực hiệnnhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) phát triển sự nghiệp .

a) Đánh giá tình hìnhthực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/6/2011, so sánh với số dự toánđược giao) vàdự kiến cả năm 2011 theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Báo cáo tình hình thựchiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán chiNSNN được giao năm 2011 (tìnhhình thực hiện tiết kiệm số kinh phí đã được Bộ thông báo); tình hình tiết giảm chiphí hội nghị, hội thảo, tổng kết, đi công tác trong và ngoài nước..., những khókhăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vàkiến nghị;

b) Đánh giá kết quả thực hiện và nhữngkhó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chínhsách và chế độ chi tiêu trong năm 2011, trong đó đánh giá kỹ kết quả thực hiệnQuyết định 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 về trợ cấp khó khănđối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người cócông và hộ nghèo đời sống khó khăn.

c) Đánh giá kết quả thực hiện cảicách tiền lương: việc xét duyệt về biên chế, quỹ lương, xác định nhu cầu kinhphí thực hiện cải cách tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu 830.000đồng/người/tháng từ 01/5/2011; kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạonguồn thực hiện cải cách tiền lương từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kểtiền lương, các khoản có tính chất lương và chi tạo nguồn thực hiện cải cáchtiền lương); từ 40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định, xác định cácnguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (sau khi đã bố trí đảm bảo đủnguồn để thực hiện mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng trong năm 2011)chuyển sang năm 2012 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiềnlương (có biểu số liệu báo cáo cụ thể).

d)Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việcthực hiện các nhiệm vụ và cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong năm 2011,trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Cácđơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006, Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 củaBộ Tài chính, thực hiện đánh giá việc tổ chức triển khai tại đơn vị: xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ; sắp xếp bộ máy, tuyển dụng cán bộ và chi trả thu nhậptrong năm cho người lao động và việc trích lập, sử dụng các quỹ (đặc biệt làquỹ phát triển hoạt động sự nghiệp); những khó khăn vướng mắc trong tổ chứcthực hiện, kiến nghị với Bộ và các ngành, các cấp.

- Việcthực hiện công khai tài chính của đơn vị theo các quy định của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chếcông khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức đượcngân sách nhà nước hỗ trợ.

-Những tồn tại về dự toán năm 2011 của đơn vị chưa được giải quyết, nêu lý do vàđề xuất với Bộ.

đ) - Chi vốn đốiứng, vốn viện trợ đối với các dự án ODA: đánh giá số liệu giải ngân theo từngloại nguồn vốn so với kế hoạch năm và luỹ kế giải ngân đến năm 2010, thực hiện6 tháng đầu năm 2011 và ước thực hiện đến hết năm 2011 so với tổng số theo từngloại nguồn vốn đã ký trong hiệp định dự án. Đánh giá việc thực hiện các thủ tụcxác nhận, ghi thu - ghi chi đối với vốn viện trợ không hoàn lại; thực hiện việcbáo cáo tài chính, quyết toán và kiểm toán; những khó khăn vướng mắc cụ thểtrong hoạt động giải ngân dự án, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện.

e) Chisự nghiệp nghiên cứu khoa học:

- Đánhgiá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

+ Sốlượng đề tài đang thực hiện, số lượng đề tài đã hoàn thành so với kế hoạchtrong đó chi tiết theo từng loại: đề tài cấp nhà nước, chương trình, đề tàitrọng điểm cấp bộ, đề tài cấp bộ, đề tài cấp cơ sở.

+ Tìnhhình triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, tình hình thu hồi kinh phícác dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; tình hình thực hiện dự án tăng cường nănglực nghiên cứu các phòng thí nghiệm.

- Tìnhhình thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ theo Nghịđịnh 115/2005/NĐ-CP ngày 09/5/2005 của Chính phủ,Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP

- Đánhgiá việc chấp hành các chế độ, định mức chi nghiên cứu khoa học, chế độ báo cáotài chính và quyết toán kinh phí.

- Đánhgiá hiệu quả của các đề tài dự án: Việc ứng dụng các đề tài cấp nhà nước vàothực tiễn, hiệu quả đầu tư, sử dụng các thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu...

- Tồntại, khó khăn, vướng mắc theo các nội dung :

+ Sốlượng các đề tài tồn đọng, đã quá hạn, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng giảipháp xử lý dứt điểm.

+ Vấnđề phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêutrong năm 2011 thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Quátrình chuyển đổi các đơn vị nghiên cứu KHCN theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP .

+ Đánh giá tìnhhình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyếtđịnh số 1926/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối vớicác tổ chức khoa học và công nghệ công lậpvà Thông tư liêntịch hướng dẫn số 12/2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Liên bộ Khoahọc công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ: việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ;sắp xếp bộ máy, tuyển dụng cán bộ và chi trả thu nhập trong năm cho người laođộng và việc trích lập, sử dụng các quỹ (đặc biệt là quỹ phát triển hoạt độngsự nghiệp); việc thực hiện công khai tài chính tại đơn vị; những khó khăn vướngmắc trong tổ chức thực hiện, kiến nghị với Bộ và các ngành, các cấp.

g) Chisự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp đảm bảo xã hội, sự nghiệp kinh tế:

- Đánhgiá tiến độ thực hiện theo từng dự án, kết quả giải ngân dự án, việc chấp hànhcác chế độ, định mức, chế độ báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí.

- Hiệuquả sử dụng kinh phí và tác động tích cực của việc thực hiện dự án. Các dự áncòn tồn đọng, chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lýdứt điểm.

h) Chichương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Phân tích, sosánh giữa nguồn vốn đã được bố trí thực hiện với yêu cầu thực tế của từng dựán, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và tỷ lệ đạt được; đánh giá hiệuquả sử dụng kinh phí CTMTQG, những ưu điểm, tác động tích cực của việc thựchiện CTMTQG giáo dục - đào tạo và các CTMTQG khác đã triển khai.

II. Xây dựng Kế hoạch đàotạo và dự toán NSNN năm 2012

1. Xây dựng quy hoạchtổng thể và kế hoạch đào tạo

1.1. Xây dựng quy hoạch tổngthể phát triển

- Thựchiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bảnvà toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020, thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lýgiáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường cần rà soát lại quy hoạch pháttriển của trường, hoàn thành xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể củađơn vị mình đến năm 2020 và đưa ra các giải pháp để thực hiện quy hoạch.

- Trêncơ sở xác định quy mô đào tạo hiện tại, dự kiến quy mô trong năm 2012 và kếhoạch giai đoạn 2011-2015, tình hình cơ sở vật chất hiện có và quy hoạch pháttriển tổng thể được phê duyệt các đơn vị cần tính toán nhu cầu về diện tích hộitrường, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị phụcvụ đào tạo, nghiên cứu và các điều kiện cơ sở vật chất khác. Xác định nhu cầuđầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị trong năm 2012, trong đó xác định rõnguồn vốn NSNN cấp, các nguồn thu được để lại (quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp) và các nguồn huy động khác.

- Đềnghị các đơn vị trực thuộc rà soát lại toàn bộ các cơ sở đang quản lý và nhữngcơ sở dự kiến sẽ thành lập mới, căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập,đình chỉ hoạt động, sáp nhật, chia, tách, giải thể trường đại học, thực hiện theo đúngquy trình khi đăng ký thành lập cơ sở mới, sáp nhập một cơ sở khácvào trường.

1.2 Kế hoạch đào tạo

- Kế hoạchđào tạo năm 2012 được xác định theo tinh thần tăng cường quản lý giáo dục đạihọc, gắn phát triển quy mô với các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạotheo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 649/QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định 795/QĐ-BGDĐT Đẩy mạnh đào tạo theo địa chỉ, đào tạo nguồn nhân lựccho các dân tộc thiểu số, cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,cho3 vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ; Đào tạo đáp ứng nhu cầu xãhội,ưu tiên đào tạo những ngành nghề xã hội đang còn thiếu như cácngành thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cao, lĩnh vực y tế, nông lâm, giáo viênmột số loại hình còn thiếu, một số ngành nghề đặc thù. Tỷ lệ tăng chỉ tiêuchính quy không quá 6,5% so với chỉ tiêu năm 2011. Những trường mới thành lậphoặc những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm ngành mới, hệđào tạo mới thì sẽ được xem xét cụ thể, tùy theo đội ngũ giảng viên, cơ sở vậtchất.

- Đẩymạnh đào tạo sau đại học nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên của các cơsở đào tạo, nâng số giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên đạt tỷ lệ trên70% (trong đó tiến sĩ trên 20%) trong các trường Đại học, trên 60% (trong đótiến sĩ trên 5%) trong các trường cao đẳng. Nâng chỉtiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học tối thiểu bằng 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinhđào tạo đại học chính quy.

- Chỉtiêu đào tạo đối với hệ vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông thực hiện theo tỷlệ so với hệ chính quy đã được quy định trong Quyết định số 649/QĐ-BGDĐT ngày15/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ một số trường đặc thù).Giảm dần chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, tiến tớikhông tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trong trường đại học.

- Nhữngcơ sở đào tạo không thực hiện 3 công khai, những trường tuyển sinh năm 2011vượt quá 10% sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2012.

2. Xây dựng dự toán thu, chiNSNN năm 2012

2.1. Mục tiêu và yêu cầu:

Dự toán NSNN năm2012 cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để gópphần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giảipháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra trong năm 2011; rà soát, sắp xếp lại cáckhoản chi ngân sách để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngânsách đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án và cácnhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành vàthực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.

Xây dựng Dự toánNSNN năm 2012 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2012 và giai đoạn 2011-2015 của ngành giáo dục; gắn với các nhiệm vụ,hoạt động trọng tâm của đơn vị.

 2.2. Dự toán thu phí, lệphí và thu khác

Cácđơn vị xây dựng dự toán thu đầy đủ và chi tiết theo từng nguồn thu như sau:

- Cáckhoản thu thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được để lại chi theo chế độ, cácđơn vị căn cứ số thực hiện thu năm 2010, ước thực hiện năm 2011, những yếu tốdự kiến tác động đến thu năm 2012 để xây dựng dự toán thu cho phù hợp, mangtính tích cực và đảm bảo đúng chính sách, chế độ. Trong đó chi tiết theo từngloại: học phí chính quy, không chính quy (tại chức, văn bằng 2 dưới hìnhthức học tại trường hoặc liên kết với các địa phương, đơn vị; tự học có hướngdẫn, đào tạo từ xa theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh do nhà nước giao hoặc theotiêu chí của Bộ hướng dẫn); lệ phí dự thi, dự tuyển.

- Các khoản thuphí, lệ phí, thu sự nghiệp khác, không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.Trong đó chi tiết theo từng loại: thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao côngnghệ, sản xuất, kinh doanh, phí dịch vụ, học phí các loại hình đào tạo dotrường tự tổ chức tuyển sinh, tự ký hợp đồng đào tạo cho cá nhân, các đơn vịtheo hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng theo chuyên đề; lệ phí vàthu sự nghiệp khác.

2.3. Dự toán chi NSNN phát triển sựnghiệp:

2.3.1. Chi sự nghiệpgiáo dục và đào tạo:

- Năm 2012 là nămthứ 2 của thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định43/2006/NĐ-CP Xây dựng dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2012 phảicăn cứ vào việc đánh giá tình hình thực hiện, mức kinh phí NSNN bảo đảm hoạtđộng thường xuyên năm 2011 và dự kiến nhiệm vụ kế hoạch phát triển đào tạo tănghoặc giảm của năm 2012.

- Dự toán chiNSNN năm 2012 chi tiết theo từng nội dung (bao gồm cả chi từ nguồn NSNN giao vàchi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác được để lại đơn vị chi theo chế độ).

- Dự toánnguồn cải cách tiền lương: Các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện đầy đủ, đúngquy định các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Đề án cải cách tiềnlương giai đoạn 2008-2012. Theo đó: dành một phần nguồn thu được để lại năm 2011theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 (không kể tiền lương vàcác khoản có tính chất lương), đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiệncải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2012 để tiếptục thực hiện; toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng đểtạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phínày cho mục đích khác.

- Xâydựng dự toán chi vốn đối ứng, vốn vay và vốn viện trợ đối với các dự án vay nợvà viện trợ phải dựa trên cơ sở tiến độ thực hiện các hoạt động của dựán, đồng thời phù hợp với tỷ lệ giải ngân vốn vay và vốn viện trợ không hoànlại của dự án được thực hiện năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. Không xâydựng vốn đối ứng quá cao; dự toán chi quản lý dự án phải quán triệt đầy đủ yêucầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhànước. Các dự án phải tính toán, cân đối nguồn vốn để đảm bảo hoàn thành dứtđiểm các hoạt động khi dự án kết thúc.

2.3.2.Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

- Đốivới dự toán kinh phí hoạt động năm 2012 của tổ chức khoa học công nghệ đượcgiao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2mục VI Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT -BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Liêntịch Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

- Đối với dự toánkinh phí năm 2012 chi cho các đề tài, dự án KHCN sử dụng vốn NSNN: Căn cứ xâydựng dự toán là nhiệm vụ nghiên cứu KHCN đã được Bộ phê duyệt cho các đề tài,dự án và các định mức chi kinh phí đã hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa họcvà Công nghệ. Việc lập, duyệt, cấp phát, sử dụng, thanh quyết toán kinh phíthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày04/10/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Danh mục đề tàinhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước; Danh mục các nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, cấpBộ; Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước; Danh mụccác dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn hoặc nhiệm vụ khoa học và côngnghệ để hình thành sản phẩm quốc gia; Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghịđịnh thư dự kiến sẽ ký với các nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Đề xuấtcác dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp các tổ chức khoa họcvà công nghệ; Dự án sản xuất thực nghiệm cấp nhà nước; Đối với các Viện nghiêncứu đề nghị cần nêu rõ các sản phẩm khoa học đối với đội ngũ nghiên cứu hưởnglương từ sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

2.3.3. Chi sựnghiệp bảo vệ môi trường :

- Căn cứ xây dựngdự toán là các dự án, đề tài, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã được Bộ phê duyệt,các định mức chi kinh phí được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 và số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày29/01/2008 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lýkinh phí sự nghiệp môi trường và lập dự toán công tác bảo vệ môi trường.

- Thực hiện cácdự án quan trắc tác động đối với môi trường, tăng cường năng lực quan trắc môitrường.

- Tổ chức thựchiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.3.4. Chi sựnghiệp kinh tế:

- Dự toán chi chocác dự án điều tra cơ bản, quy hoạch khảo sát chưa kết thúc năm 2011 kéo dàisang năm 2012.

- Đăng ký và xâydựng dự toán chi cho các dự án mới năm 2012 căn cứ vào Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng vàthanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quyhoạch.

2.3.5. Chi chươngtrình mục tiêu quốc gia

- Chương trìnhmục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT):

Căn cứ vào kếtquả thực hiện các dự án thuộc CTMTQG GD&ĐT năm 2011, các mục tiêu nhiệm vụnăm 2012 và chế độ tài chính hiện hành lập dự toán nhu cầu chi thực hiện các dựán thuộc CTMTQG GD&ĐT năm 2012 :

+ Đào tạo nguồnnhân lực về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

+ Tăng cường dạyvà học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Hỗ trợ giáo dụcmiền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn.

+ Tăng cường nănglực đào tạo các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Các đơn vị đềxuất nội dung, dự toán kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT năm 2012 theo từngmục tiêu nêu trên, thuyết minh rõ cơ sở tính toán, các dự án đã được phê duyệtchuyển tiếp hoặc triển khai mới.

-Chương trình mục tiêu quốc gia khác: Xây dựng dự toán trên cơ sở các dự án đãđược phê duyệt, chuyển tiếp và dự kiến thực hiện năm kế hoạch.

Cáctrường, các đơn vị sự nghiệp, các Dự án vay nợ và viện trợ trực thuộc Bộ Giáo dục vàĐào tạo triển khai xây dựng kế hoạch theo các nội dung hướng dẫn trên và báocáo đầy đủ theo các biểu mẫu liên quan đến hoạt động của đơn vị (File điện tửcác biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ sau: www.moet.gov.vn ).

Đểgiúp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp dự toán thu chi ngân sách nhà nước báo cáoBộ Tài chính đúng hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trươngxây dựng kế hoạch và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) như sau:

- Cácbiểu mẫu yêu cầu tổng hợp vào 01 file lấy theo tên đơn vị và gửi qua thư điệntử theo địa chỉ: [email protected] trước ngày12/7/2011.

- Báocáo xây dựng kế hoạch năm 2012 chính thức (bản in) gửi về Bộ trước ngày16/7/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 4143/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước