BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4143/BNN-TCTL
V/v chủ trương và kinh phí đầu tư dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ 07 huyện của tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 8578/VPCP-KTNngày 24 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việcUBND tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương và kinh phí đầutư dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ 07 huyện của tỉnhBình Thuận tại công văn số 5225/UBND-ĐTQH ngày 05/11/2010; Về vấn đề này, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đầu tư: Để có cơ sởxem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát quy hoạch các dự ánđường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh, xác định thứ tự ưutiên đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt các dự án theo đúng quy định hiệnhành.

2. Về việc hỗ trợ kinh phí: Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ,ngành liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnhtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8713/VPCP-KTTH ngày 7/12/2009của Văn phòng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo,trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học