BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4144/BNN-KH
V/v cấp phí bảo quản hạt giống Lúa, ngô dự trữ quốc gia 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo đề nghị của Công ty cổ phầnGiống cây trồng Trung ương về việc cấp kinh phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia(công văn số 822/CTG /CV ngày 8/12/2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTgngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao Chỉ tiêu kế hoạch phát triểnkinh tế xã hội năm 2010; Công văn số 4345/BNN-KH ngày 29/12/2009 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch tăng dự trữ quốc giavà phí bảo quản năm 2010. Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương đã bảoquản với số lượng 2.050 tấn hạt giống lúa và 200 tấn hạt giống ngô trong năm2010.

Theo báo cáo của Công ty cổ phầnGiống cây trồng Trung ương đã thực hiện chi phí nhập, bảo quản hạt giống dự trữnăm 2010 là 1.245.126.600 đồng. Đến nay mới được Bộ Tài chính cấp là921.000.000 đồng, còn thiếu 324.126.600 đồng. Để giảm bớt khó khăn choCông ty, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kịp thờicấp nốt số kinh phí bảo quản còn thiếu trên cho Công ty cổ phần Giống cây trồngTrung ương là 324.126.600 đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Số tiềnnày được chuyển về tài khoản số 1300 311 0000 10 tại Chi nhánh Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long – Hà Nội.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TC, DTNN;
- Cty Giống cây trồng TW;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng