BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4145/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 863/CT-TT &HT ngày 26/7/2011 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướngdẫn về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Trước ngày 01/07/2011:

Tại điểm 8.1 mục II phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Người nộp thuế làđại lý bán vé của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủyhoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thìkhông phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhậnbán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4058/TCT-CSngày 11/10/2010 trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh và Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thuế GTGT đối với hoa hồng đại lýcho hãng vận tải nước ngoài hướng dẫn như sau: “trường hợp các doanh nghiệpViệt Nam làm đại lý của hãng tàu nước ngoài và được hưởng hoa hồng thì chínhsách thuế áp dụng như sau:

- Khoản hoa hồng đại lý được hưởngtừ việc bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ các cảng biển trên thế giới vềViệt Nam (và ngược lại) theo đúng giá quy định của hãng vận tải biển nước ngoàivà thu hộ cho hãng tàu biển nước ngoài khoản tiền cước vận tải biển quốc tế màđại lý trực tiếp bán được không phải khai thuế GTGT.

- Khoản hoa hồng đại lý thu hộ cáckhoản phí khác như phí THC, phí lưu kho, phí lưu bãi tại Việt Nam hoặc thu hộcác khoản tiền khác theo yêu cầu của các hãng tàu biển nước ngoài trong phạm vihoạt động đại lý thì khoản hoa hồng nhận được cho hoạt động thu hộ này thuộcđối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp trước ngày ban hành côngvăn này, người nộp thuế đã kê khai, nộp thuế GTGT khác với hướng dẫn trên thìđược kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định”.

- Từ ngày 01/7/2011:

Tại điểm a, khoản 8 Điều 10 Thôngtư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định: “Người nộp thuế làđại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng và dịch vụ: bưuchính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lývận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm thì không phải khai thuế giá trịgia tăng đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoahồng được hưởng.”

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hải Phòng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân