TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4146/CT-THNVDT
V/v: Thuế suất thuế TNCN.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Chi cục Thuế Quận 4.

Trả lời văn bản số 133/CCT .Q4 ngày 01/03/2011về áp dụng thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; Cục thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 161/2009/TT-BTCngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính quy định: “Việc áp dụng thuế suất 25% trên thunhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân chuyển nhượng bấtđộng sản có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định được giá chuyểnnhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng; trườnghợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất2% tính trên giá chuyển nhượng”.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 02/2010/TT-BTCngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính quy định: “… Giá mua và các chi phí liên quan(các chi phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; chi phí cảitạo đất, nhà; chi phí xây dựng; các chi phí có liên quan khác) người nộp thuếkê khai phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ chứng minh giá mua và cácchi phí liên quan mà người nộp thuế kê khai là đúng”

Căn cứ văn bản số 536/TCT-TNCN ngày17/02/2011 trả lời cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và văn bản số 3019/TCT-TNCN ngày12/08/2010 trả lời cho Cục thuế tỉnh Lâm Đồng thì cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đấtở không có chứng từ do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế lập; cá nhân chỉcăn cứ vào hợp đồng mua bán giữa hai bên để kê khai giá mua, giá chuyển nhượngthì không được xem là có đủ hóa đơn, chứng từ để nộp theo thuế suất 25% trênchênh lệch giữa giá mua, giá bán. Trường hợp này, cơ quan thuế sẽ áp dụng tínhthuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 2% trên giá chuyểnnhượng…”

Cục thuế trả lời để Chi cục thuế biếtvà giải quyết đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Chi cục thuế QH
- Lưu (HC, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử