VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 4146/VPCP-KG

V/v quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Thương mại;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1502/BKHCN-TĐC ngày 15 tháng 6 năm 2007 và của Bộ Thương mại tại công văn số 3569/BTM-KHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2007 giải trình về một số vấn đề liên quan đến chất lượng xăng dầu do Báo Thanh niên nêu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô của Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan họp và làm rõ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đến quản lý nhà nước về chất lượng xăng dầu và kinh doanh xăng dầu, bảo vệ môi trường...; giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định các vấn đề đặt ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo xin thông báo để các quý cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: Tài chính; Công nghiệp, Công an;

- Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam-Petrolimex;

- VPCP: BTCN, các PCN;

Website Chính phủ, Ban XDPL;

Các Vụ: CN, Vụ I, NC, TH, TTBC;

- Lưu: VT, KG (5). 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc