VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/VPCP-KGVX
V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị tại Báo cáo số 59/BC-BTNMT ngày 30tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Kế hoạchhành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinhhọc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địaphương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Bảo tồn đa dạngsinh học quốc gia đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinhhọc quốc gia theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Công vănsố 3533/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế tàichính cần thiết cho hoạt động khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học; cơ chế đa dạnghóa nguồn vốn đầu tư, lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch, chương trình quốcgia và ngành các nội dung liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quannghiên cứu xây dựng cơ chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Thanh tramôi trường, Cảnh sát môi trường và các lực lượng thanh tra chuyên ngành nôngnghiệp, bảo vệ rừng và thủy sản để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lývi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyênvà Môi trường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, NNPTNT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ KTN, KTTH, QHQT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th. 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ