BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 175/CV-LN-DN ngày 18/07/2012 của Công ty TNHH Long Nam về việc đề nghị không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu của tờ khai xuất khẩu số 9695/XKD /T01E ngày 26/11/2010. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì“Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu phải có ghi rõ kết quả kiểm hóa và xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, trong đó có ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào và bộ chứng từ kèm theo của lô hàng xuất khẩu”.
Căn cứ khoản 4 Điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 thì hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì“Hàng xuất trả phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu hàng hóa lấy khi nhập khẩu (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và việc xác định sự phù hợp giữa hàng hóa thực xuất khẩu với hàng hóa trước đây đã nhập khẩu.”
Qua kiểm tra hồ sơ do Công ty xuất trình (bản photocopy), tại tờ khai xuất khẩu số 9695/XKD/T01E ngày 26/11/2010, Công ty đã ghi rõ:“Gỗ có nguồn gốc theo tờ khai số 1228/NKD ngày 02/11/2010; số 1271/NKD ngày 14/11/2010”,tuy nhiên, cơ quan hải quan đã không kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC mà trên tờ khai chỉ đóng dấu “miễn kiểm tra thực tế hàng hóa”.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo về việc không thực hiện đúng thủ tục hải quan quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên và đề xuất quan điểm xử lý đối với trường hợp của Công ty TNHH Long Nam trước ngày 15/08/2012.(Xin gửi kèm hồ sơ Công ty TNHH Long Nam).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Long Nam (Thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang