VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4149/VPCP-CN
V/v uỷ quyền phê duyệt BC NCKT các dự án thành phần của Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 3933/UB-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần của Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ có ý kiến bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 09 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự