BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 415/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư HTKT bình quân khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1328/UBND-KT ngày 23/02/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xácđịnh chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bình quân khu dân cư trên địa bàn thànhphố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Suất đầu tư xây dựng công trìnhtheo công bố tại văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 và văn bản số 292/BXD-KTXD ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng là tài liệu tham khảo để các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trìnhsử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tưvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ chi phí đầu tư xây dựngvà mật độ xây dựng cụ thể của từng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư,khu đô thị trên địa bàn thành phố, mà Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạoviệc tính toán để xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bình quân cho 1 đơnvị diện tích đất xây dựng trên địa bàn thành phố.

Căn cứ ý kiến trên, Uỷ ban nhândân thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, VKT, Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn