BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/BXD-QLN
V/v giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 395/NHCS-KHNV ngày26/02/2013 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc giải ngân nguồn vốn vay đốivới những hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã khởi công xây dựng nhà ở, có nhu cầu vayvốn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thời gian thực hiện hỗ trợnhà ở cho các hộ nghèo từ năm 2008 đến hết năm 2012. Tuy nhiên, thực tế hiệnnay, vì nhiều lý do khác nhau nên một số hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ từnguồn vốn ngân sách nhà nước và đã khởi công xây dựng nhà từ cuối tháng 12/2012nhưng chưa nhận được vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời điểm khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 12/2012 vẫnnằm trong thời gian quy định nói trên. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với ýkiến đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội là tiếp tục giải ngân vốn vay đốivới các đối tượng nói trên từ kế hoạch nguồn vốn thực hiện Đề án giai đoạn2008-2012, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có đủ nguồn vốn để hoàn thành xâydựng nhà ở.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam