TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1512/HQHCM-GSQLngày 09/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh căn cứ nội dung công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/3/2013 của Tổngcục Hải quan để xem xét, thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô làquà biếu, tặng theo đúng quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặngcó văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phươngnơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế thực hiện việc theo dõi, tínhthuế theo quy định.

3. Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan không nhận được công văn số 733/HQHCM-GSQL ngày 13/3/2013của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan về việc thủtục nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài gửi chocá nhân Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha