BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/TCT-CS
V/v thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH IEV Oil & GasTechnologies.
(Đ/c: 169C Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu)

Tổng cục thuếnhận dược công văn số 181/ 2014/11/IEVOG-CT ngày 24/11/2014 của Công ty TNHH IEVOil & Gas Technologies vướng mắc về thuế nhà thầu đối với khoản nợ được nhàthầu nước ngoài xóa nợ (khoản nợ do Công ty dược nhà thầu nước ngoài cung cấpdịch vụ tại Việt Nam). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2011 của Bộ Tài chính quy định về khaithuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài.Nhà thầu phụ nước ngoài:

“Khai thuế đốivới trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ% tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhàthầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Tại khoản 2 Điều22 thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định về thời hạn nộp thuế:

“2. Trườnghợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng củathời hạn nộp hồ sơ khai thuế".

Tại Điều 7 Thôngtư số 123/2012/ TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định đề thu nhậpkhác.

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp năm 2009, Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies (Bên A)ký thoả thuận hợp tác với nhà thầu nước ngoài (Bên B) về việc Bên B cung cấpcác dịch vụ về nhân sự và máy móc phục vụ cho các dự án của Bên A. Đến cuối năm2013, Bên A chưa thanh toán cho bên B và được Bên B xóa nợ thì đối với khoảnxóa nợ này do không phát sinh thanh toán tiền cho bên B nên Bên A không phải khai,nộp thuế nhà thầu. Khi Bên A được Bên B xóa nợ thì Bên A phải hạch toán tăngthu nhập khác để tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies biết và liên hệ với Cụcthuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Cục thuế tỉnh BR-VT;
- Vụ PC, CST, TCNH(BTC);
- Vụ PC, KK, QLN (TCT);
- Lưu: VT,CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn