ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 415/UBND
V/v Kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Xây dựng;

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1/ Giao UBND các huyện, thành phố tự rà soát tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã được cơ quan thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mà sử dụng không đúng mục đích thì thống kê, phân loại để xử lý theo thẩm quyền; đối với tổ chức vi phạm về sử dụng đất thì lập hồ sơ và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xử lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2006.
2/ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài nội dung phối hợp với Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-KTTH ngày 14/02/2006 của UBND tỉnh về việc xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trên cơ sở hồ sơ thống kê của UBND các huyện, thành phố về các tổ chức có vi phạm quy định về quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở ngành và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra xác minh để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý kịp thời và kiên quyết các trường hợp vi phạm; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích theo đúng quy định. Thời gian hoàn thànhtrước ngày 30/6/2006.
Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các Sở ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
-CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
-BQL Khu kinh tế Dung Quất;
-Sở Tài chính;
-VPUB: CVP, PVP(NL), KH-TH;
-Lưu VT,NN-TN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Ngọc Nhi