VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------

Số: 415/VPCP-VX
V/v xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực miền Trung.

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:Bộ Y tế

Về đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng tại công văn số 6850/TT-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007, PhóThủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế nghiên cứu và có ýkiến về việc xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, antoàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực miền Trung, báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định (về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cóđề nghị tương tự).

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- UBND TP Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, ĐP, TCCB, Ban XDPL; Website Chính phủ,
- Lưu: VT, VX (5), MN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản