Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4150 TCT/NV6 NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH ƯU ĐàI VỀTIỀN THUÊ ĐẤT
ĐỐI VỚI CÁC HỢP TÁC Xà

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1843/CT-NVT ngày 1/10/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về việc miễn giảmtiền thuê đất đối với các HTX, Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, mục III, Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi thuế đối vớiHTX thì các Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo LuậtHTX mà thuộc đối tượng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được giảm 50% tiền thuê đất trongthời hạn 2 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theoLuật HTX.

Trường hợp các HTX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh từ năm 1999 nhưng đến nay mới làm thủ tục hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuêđất theo ưu đãi đối với HTX thì vẫn thuộc đối tượng được xem xét giảm 50% tiềnthuê đất của 2 năm đầu khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sốtiền đã xét giảm được trừ vào số tiền thuê đất những năm tiếp theo.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.