BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: phân loại mặt hàng Mighty
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1874/HQHCM-STQ ngày 20/7/2011 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn về phân loại hàng hóa và thời hiệu ấn định thuế đối với mặt hàng có tên thương mại là Mighty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo hồ sơ của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh gửi Tổng cục Hải quan chỉ nêu tên hàng, 01 kết quả giám định của Trung tâm 3 (trong tổng số 10 kết quả giám định có các kết luận khác nhau của Trung tâm 3) và công văn khiếu nại của doanh nghiệp mà không có tài liệu kỹ thuật hoặc mẫu hàng hóa nên Tổng cục không có cơ sở trả lời mã số cụ thể.
Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:
1. Phối hợp với Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh Miền Nam để xác định bản chất mặt hàng làm cơ sở kết luận về mã số và thực hiện ấn định thuế (nếu có).
2. Báo cáo rõ cơ sở để chuyển từ mã số 3824.40.00.00 sang mã số 3809.91.00.90.
3. Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì việc phân loại mặt hàng Mighty vào nhóm 38.24, mã số 3824.40.00.00 là chính xác. Vì vậy đề nghị nêu cụ thể còn những điểm vướng mắc gì trong việc phân loại mặt hàng Mighty cần Tổng cục Hải quan hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?