BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4154/BHXH-CĐBHXH
V/v thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bảohiểm xã hội Quận Huyện.

Thực hiện công văn số 5431/BHXH-CSXH ngày19/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thời điểm hưởng lương hưu theo Nghịđịnh số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ quy định chính sách tinhgiản biên chế có hiệu lực đến hết 31/12/2011. Để thống nhất thực hiện và đảmbảo quyền lợi cho người lao động đề nghị BHXH Quận Huyện cần lưu ý một số điểmnhư sau:

1. Giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉviệc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày08/08/2007 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2011.

2. Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trướctuổi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy địnhtại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ;

- Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đãđược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày31/12/2011;

- Tính đến ngày 31/12/2011 người lao động đã đủ 55tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);

- Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúngquy định cho cơ quan BHXH trong tháng 12/2011.

3. Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợpđủ điều kiện nêu tại điểm 2 văn bản này thực hiện từ tháng 01/2012, các trườnghợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không xem xét, giải quyết.

Đề nghị BHXH Quận Huyện thông báo công khai đến cácđơn vị sử dụng lao động về quy định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P TN-QLHS;
- P HCTH (đưa lên web);
- Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến