BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4154/BTC-CST
V/v tập hợp chi phí chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển khu đôthị Nam Thăng Long

Về việc phân bổ chi phí đầu tư cơsở hạ tầng chung để xác định chi phí chuyển quyền sử dụng đất cho phần diện tíchđất đã chuyển nhượng nêu tại công văn số CV-LD 257/2006 ngày 15/8/2006 của Côngty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Mục IV, Phần C, Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp có qui định: Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đườnggiao thông, điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông... được hạch toánvào chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất khi xác định thunhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Theo qui định nêu trên, điểm 1,công văn số 11864/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

Các khoản chi phí sử dụng chungcho toàn bộ dự án của cơ sở kinh doanh nhà, kinh doanh cơ sở hạ tầng được phân bổtheo m2 đất chuyển quyền để xác định thu nhập chịu thuế từ hoạtđộng chuyển quyền sử dụng đát, chuyển quyền thuê đất; bao gồm: chi phí đầu tưđường giao thông; khuôn viên cây xanh; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoátnước; trạm biến thế điện; chi phí đền bù thiệt hại về đất. Việc phân bổ chi phítrên được xác định theo công thức sau:

Chi phí phân bổ cho diện tích đất chuyển quyền


=

Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng


x

Diện tích đất đã chuyển quyền

Tổng diện tích đất được giao làm dự án (trừ diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai)

Căn cứ các qui định nêu trên, trườnghợp Công ty ký hợp đồng với một số nhà thầu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,thực hiện thanh toán theo hoá đơn tương ứng với khối lượng công việc hoàn thànhvà chi quyết toán giá trị cơ sở hạ tầng khi toàn bộ công việc theo hợp đồng vớinhà thầu hoàn tất, thì khi tổng hợp chi phí chuyển quyền sử dụng đất nhằm xácđịnh thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đấtcho phần diện tích đất đã chuyển quyền, Công ty được tạm phân bổ chi phí đầu tưkết cấu hạ tầng chung thực tế đã thanh toán cho nhà thầu theo tỷ lệ diện tíchđất đã chuyển quyền theo công thức nêu trên (không được phân bổ chi phí ướctính theo dự toán của phần chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng chung cho toàn bộ dựán). Sau khi thanh toán toàn bộ công trình với nhà thầu, Công ty được điềuchỉnh lại phần chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng chung tạm phân bổ cho phần diệntích đã chuyển quyền cho phù hợp với tổng giá trị kết cấu hạ tầng chung đãthanh toán cho nhà thầu. Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số nộp thừa sovới số thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phải nộp thì Công ty được trừsố thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tới theo qui định tại khoản 2,Điều 14, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc được hoàn trả theo quy định hiệnhành nếu số đã nộp chưa đủ thì Công ty có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếutheo qui định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời Công ty đểbiết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng