BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4154/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoạt động gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 4558/CT-TTHT ngày 19/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoàvề thuế GTGT đối với hoạt động gia công xuất khẩu có mua nguyên vật liệu trongnước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2 Mục IIPhần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“1.2. Hàng hoá,dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồngbán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác giacông hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nướcngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từthanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ kháctheo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hảiquan đối với hàng hoá xuất khẩu…”.

Căn cứ hướng dẫntrên, trường hợp Xí nghiệp tư doanh chế biến thủy sản Cam Ranh thực hiện giacông hàng xuất khẩu cho công ty nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT là0% nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC .

Trường hợp hànggia công xuất khẩu không đúng thủ tục hoặc không đầy đủ thủ tục hải quan dẫnđến không xuất khẩu được phải tiêu thụ tại thị trường nội địa thì áp dụng thuếsuất thuế GTGT tương ứng của hàng hoá.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải