BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4155/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng nhập SXXK

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2678/HQTPNV ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12 tháng 8 năm 2003 Bộ Tài chính có công văn 8282 TC/TCT hướng dẫn cụ thể về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu. Tại điểm 4 công văn này hướng dẫn cụ thể về chứng từ thanh toán đối với trường hợp hàng hoá dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài của cơ sở kinh doanh.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ nội dung công văn dẫn trên, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc và các chứng từ thanh toán chuyển tiền để xem xét giải quyết thanh khoản, ra quyết định không thu thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cho Công ty Giấy Phú Lâm theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi xem xét, nếu chứng từ thanh toán tự ý cấn trừ của Công ty Giày Phú Lâm xuất trình không đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn nêu rõ vướng mắc kèm theo tòn bộ hồ sơ liên quan đến Tổng cục báo cáo Bộ xem xét giải quyết kịp thời cho Công ty. Đối với số sản phẩm xuất khẩu đã có chứng từ thanh toán hợp lệ thì thực hiện thanh khoản và ra quyết định không thu thuế nhập khẩu tương ứng theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Tổng cục có ý kiến chỉ đạo tiếp.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG




Lê Thành Đức