BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4155/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công vănsố 4554/CT-KTNB ngày 20/7/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giảiđáp vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phầnXNK Khánh Hội thực hiện cổ phần hoá từ Doanh nghiệp nhà nước theo Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh ngày 23/03/2001. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998 thì “doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công tycổ phần là hình thức đầu tư mới được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyếnkhích đầu tư trong nước (sửa đổi)”.

Công ty CP XNKKhánh Hội được cổ phần hoá từ DNNN theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP nên được hưởng ưu đãi theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước(sửa đổi), Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Căn cứ quy địnhtại Điều 15, 20, 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì các chính sách ưu đãi thuếTNDN nêu tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1501/UB-CNN ngày 08/05/2001 do Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty CP XNK Khánh Hội chỉ được ápdụng đối với doanh nghiệp thỏa mãn 2 điều kiện về số lao động bình quân trongnăm và ngành nghề quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số51/1999/NĐ-CP Tuy nhiên, tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nêu trên thì Côngty được ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi: “thực hiện đề án cổ phầnhoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thành Công ty Cổphần xuất – nhập khẩu Khánh Hội; sử dụng lao động bình quân trong năm ít nhất100 người”. Như vậy, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1501/UB-CNN chưa phù hợpvới quy định của pháp luật.

Tại Mục III danhmục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước: “Sảnxuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá trị trên 30% giá trịhàng hoá, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính”.

Căn cứ quy địnhnêu trên và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000344 đăng ký lần đầungày 23 tháng 03 năm 2001; Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi ngày 01/08/2001Công ty CP XNK Khánh Hội bổ sung ngành, nghề được phép hoạt động: “Trồng rừng.Mua bán, cho thuê nhà và văn phòng” thì doanh thu từ hoạt động bán căn hộ chungcư (bao gồm cả doanh thu bán căn hộ chung cư và doanh thu chuyển quyền sử dụngđất gắn với căn hộ chung cư đó) là một trong những bộ phận cấu thành giá trịhàng hoá, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính đểtính tỷ lệ xuất khẩu.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải