BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4156/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT mặt hàng hoá chất

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Về thuế GTGT đối với 02 mặt hàng hoá chất Axít Citric có công thức hoá học C3H4(OH)(COOH)3 và mặt hàng Natri hyposunfat có công thức hoá học Na2S2O4­ mà Cục Hải quan Hải phòng đang vướng mắc tại điện khẩn số 97/PNV-Th ngày 12 tháng 5 năm 2003, sau khi có ý kiến của Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hoá chất cơ bản áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm) quy định tại phụ lục I Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Danh mục các loại hoá chất cơ bản bổ sung vào phụ lục 1 - Danh mục hoá chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo công văn số 1131 TC/TCT ngày 14 tháng 02 năm 2001 của Bộ Tài chính, thì:

Mặt hàng hoá chất Natri hyposunfat có công thức hoá học là Na2S2O4 và mặt hàng hoá chất axit Citric có công thức hoá học C3­H4(OH)(COOH)3 là các mặt hàng hoá chất cơ bản nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 122 nêu trên được áp dụng mức thuế GTGT 5%. Các trường hợp mặt hàng hoá chất khác, không đúng với tên hoá chất hoặc công thức hoá học được quy định tại Danh mục hoá chất cơ bản tại các văn bản hướng dẫn nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức