BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4157/BCT-VP
V/v phân công, phối hợp xử lý công việc trong trường hợp Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Các: Vụ, Cục; Tổng cục, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ;
- Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, Viện Nghiên cứu thương mại;
- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương;
- Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại.

Thực hiện chương trình công tác củaChính phủ, Bộ và Ngành, theo đó, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung yêucầu thời hạn xử lý khẩn trương, trong khi đó, Lãnh đạo Bộ hiện đang rất mỏng vềsố lượng, lại phải thường xuyên đi công tác vắng mặt tại cơ quan, có đợt dàingày. Nhằm bảo đảm việc điều hành, xử lý được thông suốt, không để tồn đọngcông việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng và đúng tiến độ; căn cứQuy chế làm việc của Bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-BCT ngày15 tháng 4 năm 2013, Lãnh đạo Bộ thống nhất thực hiện các nguyên tắc sau trongphân công công việc trong trường hợp khi có đồng chí Lãnh đạo Bộ đi công tácvắng:

1. Các đơn vị được phân công nhiệmvụ chủ trì xử lý công việc thuộc khối lượng do Lãnh đạo Bộ phụ trách đi côngtác vắng:

- Căn cứ lịch công tác của Lãnh đạoBộ, chủ động đề xuất, giải quyết khẩn trương công việc trước khi Lãnh đạo Bộ đicông tác vắng.

- Trong thời gian Lãnh đạo Bộ đicông tác vắng, phải thường xuyên liên hệ xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đicông tác vắng đối với các công việc lớn, phức tạp, có yêu cầu phải được xử lýgấp.

- Báo cáo trung thực, đầy đủ ý kiếncủa Lãnh đạo Bộ đi vắng tới Lãnh đạo Bộ được phân công hỗ trợ thay thế xử lýkhi trình nội dung tham mưu, đề xuất.

2. Phân công hỗ trợ thay thế giảiquyết công việc trong Lãnh đạo Bộ trong trường hợp có đồng chí đi vắng:

a) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng LêDương Quang phụ trách do Bộ trưởng xử lý hoặc do Bộ trưởng phân công một Thứ trưởngkhác xử lý.

b) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng NguyễnCẩm Tú phụ trách do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xử lý.

c) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng HồThị Kim Thoa phụ trách do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú xử lý phần liên quan đến thịtrường trong nước và do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh xử lý phần liên quan đến côngnghiệp nhẹ, công nghiệp hàng tiêu dùng và thị trường ngoài nước.

d) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng TrầnTuấn Anh phụ trách sẽ do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh xử lý phần việc liên quanđến xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử, hợp tác quốc tế,thị trường ngoài nước và do Thứ trưởng Lê Dương Quang xử lý phần việc liên quanđến phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo tại các trường thuộc Bộ.

đ) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng TrầnQuốc Khánh phụ trách do Thứ trưởng Lê Dương Quang xử lý.

e) Trường hợp Lãnh đạo Bộ được phâncông hỗ trợ thay thế xử lý công việc của Lãnh đạo Bộ đi vắng cũng đi công tácthì Lãnh đạo Bộ được phân công hỗ trợ thay thế trao đổi với đồng chí Thứ trưởngkhác giúp đỡ hoặc báo cáo với Bộ trưởng để Bộ trưởng chỉ đạo.

3. Hạn chế tối đa việc tham dự cácsự kiện không thật cần thiết (như khởi công dự án, khánh thành, khai mạc…).

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ xửlý công việc, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và toànthể cán bộ, công chức tăng cường việc sử dụng thư điện tử của Bộ theo đúng cácquy định về thông tin điện tử (trừ trường hợp thông tin theo chế độ MẬT); phốihợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, trong trường hợp Lãnh đạo Bộ đi vắng, để xácnhận và triển khai các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ thông qua đường thư điện tử.

Xin thông báo để các đồng chí Lãnhđạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng