VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4157/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Liên doanh ống thép Sài Gòn

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 796/NHNN-TD ngày 28 tháng 7 năm 2003) về việc báo cáo tình hình bảo lãnh cho Công ty Liên doanh ống thép Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty Liên doanh ống thép Sài Gòn để có giải pháp xử lý tổng thể nhằm ổn định sản xuất kinh doanh cho Công ty, trong đó cần làm rõ nghĩa vụ trả nợ khi cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Công ty liên doanh, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại công văn số 4016/KTTH ngày 12 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy