BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4158/BNN-KH
V/v: Triển khai kế hoạch dự trữ và giao dự toán phí bảo quản 2011.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-TTgngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2011; Quyết định số 3050/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 củaBộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Quốc tếHòa Bình thực hiện dự trữ quốc gia năm 2011 như sau:

1. Về mua tăng dự trữ: Giaocho Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình thực hiện mua tăng dự trữ 8 tấnThiamethoxam, trị giá 10,5 tỷ đồng.

2. Về kinh phí bảo quản: Giaocho Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình thực hiện và bảo quản số thuốc bảo vệ thựcvật đang dự trữ với phí bảo quản theo dự toán là 430 triệu đồng.

3. Về xuất đổi hàng dự trữ: Côngty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình thực hiện xuất đổi 200 tấn thuốc bảo vệ thực vật đểbảo đảm chất lượng thuốc dự trữ quốc gia.

4. Về tổ chức xuất, nhập hàng dựtrữ:

- Bộ giao Cục Bảo vệ thực vật chịutrách nhiệm về kiểm tra chất lượng thuốc dự trữ; Tổ chức kịp thời việc đấu thầumua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức chỉ định thầu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn yêu cầu Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình thực hiện dự trữ quốc gia theođúng quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày02/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia,Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý Dự trữ quốc gia và các quy địnhhiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm tổ chức bảo quản, đảm bảo thường xuyênlượng hàng dự trữ, xuất hàng kịp thời khi có lệnh của Thủ tướng Chính phủ vàBộ, tạo mọi điều kiện cho địa phương nhận hàng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng,phục vụ kịp thời cho yêu cầu của dịch bệnh.

- Vụ Tài chính chịu trách nhiệm tổchức quyết toán hàng dự trữ quốc gia cho đơn vị theo đúng quy định hiện hànhcủa Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Kế hoạch và ĐT;
- T.Cục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng