VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4158/VPCP-KTN
V/v đề nghị thời gian chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giátrữ lượng khoáng sản (công văn số 01/BC-HĐTLKS ngày 24 tháng 01 năm 2011, số 56/HĐTLKS ngày 12 tháng 5 năm 2011) về việc đề nghị thời gian chuyển đổi cấp trữluợng và cấp tài nguyên khoáng sản của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý giãn tiến độ thực hiện chuyểnđổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sảnđến trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Cục KS TTHC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (12).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý