VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4158/VPCP-KTTH
V/v bổ sung kinh phí năm 2003 cho một số cơ quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Tổ chức, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao.
- Kiểm toán Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ nhận được các công văn của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ số 8673/TC-HCSN ngày 19 tháng 8 năm 2003, về việc bổ sung kinh phí cho Kiểm toán Nhà nước số 8756TC/TVQT ngày 21 tháng 8 năm 2003, về việc bổ sung kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản và cho các dự án trọng điểm của Tổng cục Hải quan; số 8770TC/TCĐN ngày 21 tháng 8 năm 2003, về việc bổ sung kinh phí thành lập cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Về các vấn đề này, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau:

Ngày 16 tháng 8 năm 2003, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4009/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng một phần tăng thu ngân sách nhà nước năm 2003, bổ sung quỹ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2003 để bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ mới phát sinh từ ngày đến cuối năm. Sau khi được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các Bộ thống nhất lập danh mục các khoản chi sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương mới được bổ sung, trong dó bao gồm các khoản chi theo đề nghị của các Bộ.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn nêu trên.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy