BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4159 TC/TCT
V/v mã số thuế nhập khẩu hệ điều khiển của máy lái và hệ điều khiển của máy chính dùng cho tàu thuỷ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Trung tâm Thương mại và XNK thiết bị thuỷ
(120 Hàng Trông-Hoàn Kiếm-Hà Nội)

Trả lời công văn số 199/TM ngày 25/013/2003 của Trung tâm Thương mại và XNK thiết bị thuỷ về việc áp mã số thuế nhập khẩu mặt hàng hệ điều khiển của máy lái và hệ điều khiển của máy chính dùng cho tàu thuỷ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000, Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu.

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

Hệ điều khiển của máy lái và hệ điều khiển của máy chính dùng cho tàu thủy thuộc nhóm 8537;

- Loại dùng cho điện áp không quá 1.000V, mã số 8537.10.90 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Loại dùng cho điện áp trên 1.000V, mã số 8537.20.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Trung tâm Thương mại và XNK thiết bị thuỷ được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An