BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 416/BXD-VLXD
V/v : chủ trương đầu tư dự án xi măng Xuân Thành và Tân Tạo, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 4/3/2009, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 334/TTg-KTN uỷ quyền cho Bộ Xây dựng xem, xét quyết định việc bổ sung vào quyhoạch phát triển xi măng đối với dự án xi măng Xuân Thành và dự án xi măng TânTạo, tỉnh Hà Nam.

Căn cứ vào nội dung văn bản số 553/BXD-VLXD ngày 28/3/2008và văn bản số 557/BXD-VLXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc đồng ý bổsung 2 dự án xi măng Xuân Thành và Tân Tạo, tỉnh Hà Nam vào quy hoạch pháttriển công nghiệp xi măng. Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chỉđạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo nội dung văn bản nêu trên. Trongquá trình triển khai dự án, chủ đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định hiệnhành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn thiết bị dây chuyền sảnxuất có công nghệ tiên tiến đáp ứng các chỉ tiêu tiêu hao điện năng, nhiệt năngvà vệ sinh môi trường./.

Nơi nhận
- Như trên
- Cty TNHH ĐTXD và PT Xuân Thành
- Cty CP đầu tư công nghiệp Tân Tạo
- Bộ trưởng ( để b/c)
- Lưu: VP, VLXD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam