TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1068/HQHN-GSQLngày 25/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trên cơ sở kết quả xác minh vềvận đơn và thông tin liên quan đến 03 chiếc xe ô tô nêu tại công văn số 1068/HQHN-GSQL dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ nội dungcông văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/3/2013 của Tổng cục Hải quan để xem xét,thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng theo đúngquy định.

- Đề nghị Cục Hải quan thành phố HàNội trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng có vănbản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanhnghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế thực hiện việc theo dõi, tính thuế theoquy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha